توان (KVA)

نحوه استقرار

فاز

تکنولوژی

برد هوشمند

سایر قابلیت ها

انتخاب ...

توان (KVA)

تکنولوژی

برد هوشمند

نحوه استقرار

فاز

سایر قابلیت ها

Defender
سروو موتوری/تکفاز به تکفاز/KVA(10تا3)/ضریب توان 1
Defender
سروو موتوری/تکفاز به تکفاز/KVA(20تا1.5)/ضریب توان 1