توان (KVA)

نحوه استقرار

فاز

تکنولوژی

برد هوشمند

سایر قابلیت ها

انتخاب ...

توان (KVA)

تکنولوژی

برد هوشمند

نحوه استقرار

فاز

سایر قابلیت ها

Karen
سروو موتوری/سه فاز به سه فاز/KVA(100تا30)/ضریب توان 0.8
Powerfull
سروو موتوری/سه فاز به سه فاز/KVA(500تا100)/ضریب توان 1
Ario
سروو موتوری/سه فاز به سه فاز/KVA(100تا22.5)/ضریب توان 1